Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre jazdecké tábory

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi OZ Do sedla, IČO: 42180589, so sídlom: Žltá 7, 84107 Bratislava a rodičom alebo zákonným zástupcom dieťaťa (ďalej len „rodič“ ) pri organizácii jazdeckých denných táborov OZ Do sedla. ( ďalej len „tábor“ ) , ktorého sa dieťa rodiča ( ďalej len „dieťa“) zúčastní. Dieťaťom je každá osoba mladšia ako 18 rokov, ktorá je zastúpená rodičom. Tieto podmienky sú  pre zúčastnené strany záväzné.

Zmluvný vzťah

 1. Zmluvný vzťah vzniká medzi OZ Do sedla, IČO: 42180589, so sídlom: Žltá 7, 84107 Bratislava a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vyplnením a zaslatím prihlasovacieho formuláru. 

 Cena a platobné podmienky

 1. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť sumu za tábor nasledovne:
 • bankovým prevodom– ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch uvádzajte   ako VS 1172022 a do poznámky uveďte meno dieťaťa. Číslo účtu v tvare: SK5902000000002794165753 VUB Banka
 • alebo v hotovosti pri príchode do tábora.
 1. Zmluvu nahrádza on line potvrdená objednávka s presnou špecifikáciou turnusu /termín/, identifikáciou objednávateľa zaslaná elektronickou poštou.

Nástup detí na tábor

 1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú:   

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa(Nevyžadujeme, aby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bolo podpísané lekárom, stačí podpis rodiča – zodpovedného zákonného zástupcu).

Táborové inštrukcie pre rodičov

 1. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo návratu detí je oznámená telefonicky na: +421 917066238 alebo ráno pri nástupe hlavnej vedúcej.

Povinnosti a práva objednávateľa

 1. Príchod dieťaťa do tábora /každý deň/ je vždy od 07:50 do 8:00 hod /ak nie je dohodnuté inak/. Prezentácia detí začína o 08:10 hod za prítomnosti vedúceho tábora a cvičiteľov. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy o 16:00. /ak nie je dohodnuté inak/.
  1. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve. Ak v dôsledku uvedenia nepravdivých alebo  neúplných údajov  v nástupnej lekárskej dokumentácii dieťaťa dôjde k ohrozeniu zdravia dieťaťa alebo ostatných účastníkov tábora je Spoločnosť oprávnená  vymáhať náhradu škody týmto vzniknutú od rodiča, ktorý takéto nepravdivé údaje uviedol alebo predložil.
  2. Návštevy detí v tábore z technických dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.
  3. Telefonický kontakt – 0917066238. 
  4. Cenné veci ako značkové oblečenie, šperky /napr. zlaté retiazky, náramky, atď./, mobilné telefóny, fotoaparáty, MP3, elektronické hry a iné neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu OZ Do sedla nezodpovedá. Cennejšie veci je nutné uschovať u vedúceho tábora.
  5. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ Do sedla

 1. Pri prerušení pobytu vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy, a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa a zákonný zástupca dieťaťa doručí potvrdenie od lekára o nemožnosti nastúpiť či pokračovať v tábore emailom na adresu andrea.marochnicova@hotmail.com. Pri prerušení tábora z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.
  1. OZ Do sedla je povinná dodržať všetky podmienky uvedené v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.
  2. Ak je OZ Do sedla nútená v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, OZ Do sedla mu vráti celú úhradu. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 5 kalendárnych dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou a uhradením storno poplatku. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia do OZ Do sedla.
  1. V prípade ak dieťa nenastúpi  do tábora, alebo nezačne čerpať služby tábora z akéhokoľvek iného ako zdravotného dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec, alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny za nečerpané služby.
  2. V prípade žiadosti rodiča o zmenu termínu  oproti termínu uvedenom v prihláške na nový termín z akéhokoľvek dôvodu, sa postupuje oznámením tejto skutočnosti OZ Do sedla a následne výmenou termínu v prípade voľných kapacít v požadovanom termíne.
  3. OZ Do sedla môže z dôvodu naplnenia kapacít tábora od zmluvy odstúpiť.  V takomto prípade OZ Do sedla. obratom vráti rodičovi už zaplatenú cenu za tábor.
  4. OZ Do sedla si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s rodičom a zrušiť bez náhrady účasť dieťaťa v dennom tábore, a to v prípade, že svojim správaním ohrozuje majetok, alebo zdravie ostatných účastníkov tábora, alebo, prípadne inej inštitúcie, kde sa tábor realizuje alebo závažným spôsobom narušuje priebeh tábora.
  5. Rodič má právo písomne oznámiť Spoločnosti, že namiesto  jeho dieťaťa sa tábora zúčastní iné dieťa, uvedené v tomto oznámení, pričom zároveň oznámi rodiča tohto náhradného dieťaťa.  Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového rodiča s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že splní všetky dohodnuté podmienky uvedené v zmluve a Prihláške.

Storno podmienky

 1. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy o tábore, vrátenie už zaplatenej ceny  a zaplatenie storno poplatkov sú nasledovné:
  – v prípade stornovania 10 a viac kalendárnych dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny pobytu.
  – storno do 10 až 2 kalendárnych dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny pobytu.
  – v prípade stornovania 2 a menej kalendárnych dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo na operatívnu zmenu podmienok tábora alebo programu, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností , ktoré Spoločnosť nemala možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné program tábora a objednané služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Spoločnosť povinná vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách spoločnosť operatívne informuje rodičov.

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete po kliknutí na odkaz Poučenie o spracúvaní osobných údajov poskytnutých od dotknutej osoby

Záverečné ustanovenia

 1. V  prípade vzniku sporu  súvisiaceho s uzatvorenou zmluvou  sa tento riadi týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  a právnym poriadkom  platným  v Slovenskej republike
 2. Rodič odoslaním Záväznej on -line prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZ Do sedla prehlasuje, že pred vyplnením Prihlášky si tieto Všeobecné  zmluvné podmienky prečítal, ich obsahu porozumel  a súhlasí s nimi.
 3. Tieto podmienky účasti platia od 01.07.2021 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora.