Prihlasovací formulár do klubu

Záujemcovia sú prijímaní do klubu na základe vyplnenej a podpísanej prihlášky a zaplatení členského poplatku vo výške 130€.
Rozhodnutie o prijatí, neprijatí či vylúčení má v kompetencii predseda OZ.
Člen má nárok na 10 jazdeckých hodín do mesiaca. Každá ďalšia odjazdená hodina je spoplatnená vo výške 13€. Neodjazdené hodiny v rámci daného mesiaca sú neprenosné.
Člen má povinnosť po každej odjazdenej hodine vykonať pridelenú úlohu (vyčistiť výbehy, postarať sa o koňa, pozametať…
Člen má povinnosť v nedeľu ráno prísť pomôcť s čistením boxov.
Mesačné členské musí byť uhradené najneskôr posledný deň pred začiatkom mesiaca, v ktorom chce jazdec byť členom jazdeckého klubu a využívať jeho výhody. Tým potvrdí svoje zotrvanie v členstve. Neuhradením poplatku členstvo v klube zaniká.
Člen musí bezpodmienečne rešpektovať pokyny trénera. Inak môže byť z klubu vylúčený.
Vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formuláru súhlasíte s podmienkami nášho jazdeckého klubu.
Formulár môže vyplňovať iba osoba staršia ako 18 rokov. V prípade mladšej osoby, prihlasovací formulár vypĺňa zákonný zástupca.